Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Manichel; verkoop via internet

Artikel 1. Definities

  • Manichel.com: online webshop van Manichel, ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27311801.

1.2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door Manichel georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.3. Overeenkomst via internet: een (koop-)overeenkomst op afstand, gesloten via internet.

1.4. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst via internet aangaat met Manichel.

1.5. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.6. Website: www.Manichel.com

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle overeenkomsten via internet, alsmede op de daarmee verbandhoudende aanbiedingen en leveringen van Manichel (www.Manichel.com), zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.2. Voordat de overeenkomst via internet wordt gesloten wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Om een aankoop via internet te kunnen plaatsen moet door de Klant eerst akkoord worden gegaan met de tekst van de Algemene Voorwaarden van Manichel door middel van het aanvinken van het vakje ‘Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden’.

2.3. De Algemene Voorwaarden zijn ook via de website www.Manichel.com, onder het menu Algemene Voorwaarden, na te lezen en te printen.

Artikel 3. Informatie

3.1. Verkoper is Manichel, e-mailadres: [email protected]

3.2. De belangrijkste kenmerken van het product, de prijs en de kosten van aflevering worden tijdens de bestelprocedure duidelijk aangegeven aan de Klant.

3.3. Alle prijzen en aanbiedingen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.4. Manichel is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

3.5. Het factuur- en afleveradres van de Klant mag geen postbus zijn.

Artikel 4. Aanbiedingen

4.1. Aanbiedingen en prijzen van Manichel zijn geldig gedurende de op de website aangegeven termijn.

4.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij de Klant kan weten dat er sprake is van een vergissing of fout, binden Manichel niet.

Artikel 5. Overeenkomst/betaling/levering

5.1. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Manichel onverwijld via e-mail de ontvangst van die aanvaarding. In deze orderbevestiging zijn vermeld: - de identiteit en het adres van Manichel; - de belangrijkste kenmerken van het gekochte product; - de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van het product; - de kosten van aflevering; - de wijze van betaling; - de wijze van aflevering; - de mededeling dat de Klant het recht heeft om de overeenkomst binnen uiterlijk zeven werkdagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen te ontbinden.

5.2. De Klant dient de betalingen aan Manichel volgens de in de orderbevestiging aangegeven methode te voldoen.

5.3. Zodra de volledige betaling door Manichel is ontvangen, stuurt Manichel het product zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen, aan de Klant toe. Bij de levering wordt nogmaals een schriftelijke bevestiging verzonden van de in artikel 5.1. vermelde gegevens.

5.4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien levering van een besteld product na het sluiten van de overeenkomst onmogelijk blijkt te zijn zal Manichel de eventueel reeds door de Klant betaalde koopprijs zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na ontvangst van de betaling aan de Klant terugbetalen.

5.5. Zodra het te leveren product op het opgegeven afleveradres is geleverd, gaat het risico, waar het dit product betreft, over op de Klant. Het adres dat de Klant aan Manichel heeft opgegeven geldt als afleveradres.

Artikel 6. Ruilen

6.1. De klant kan het gekochte product binnen zeven werkdagen na ontvangst ruilen door middel van het terugzenden van het product aan Manichel. Indien de prijs van het nieuw te leveren product afwijkt van het geruilde product zal bij een lagere prijs het verschil zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen na ontvangst van de ruilopdracht aan de Klant worden terugbetaald. Bij een hogere prijs zal de Klant een nieuwe opdrachtbevestiging met betalingsinstructies ontvangen voor het verschil. Klant dient het verschil aan Manichel over te maken. Na ontvangst van deze betaling zal het product zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen dertig dagen aan de Klant worden verzonden.

6.2. Terugzending dient plaats te vinden naar het volgende adres: Manichel, t.a.v. webshop Manichel, Berliozplein 39, 2651VG Berkel en Rodenrijs, Nederland. Als bewijs van de verzenddatum geldt het door de Klant te overleggen verzendbewijs.

6.3. De kosten voor het terugzenden van het product in en van Nederland zijn voor rekening van Manichel. De kosten voor het terugzenden van het product buiten Nederland zijn voor rekening van de Klant.

6.4. Voorwaarden voor het terugzenden. Het product moet in zijn originele staat zijn en in een ongedragen conditie, zonder de geur van parfum, transpiratie of rook of andere signalen dat het product gedragen is. De labels moeten nog aan het product zitten. De verpakking van het product dient onbeschadigd te zijn en in een onberispelijke staat. Teruggezonden producten met een gescheurde of kapotte verpakking, die naar onze mening niet meer verkocht kunnen worden, worden niet geaccepteerd. Manichel behoudt het recht voor om teruggezonden producten te weigeren en/of de klant het bedrag voor reparatie of het verlies in waarde op basis van de voornoemde redenen. 

6.5. Manichel is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Artikel 7. Retourneren en bedenktijd

7.1. Indien het afgeleverde product niet aan de verwachtingen van de Klant voldoet, kan de Klant het gekochte product binnen zeven werkdagen na ontvangst terugzenden aan Manichel, waarna Manichel vervolgens binnen twee werkdagen na ontvangst van het product de Klant per e-mail zal informeren.

7.2. Verzending dient plaats te vinden naar het volgende adres: Manichel, t.a.v. webshop Manichel, Berliozplein 39, 2651VG Berkel en Rodnerijs, Nederland. Als bewijs van de verzenddatum geldt het door de Klant te overleggen verzendbewijs.

7.3. De kosten voor het terugzenden van het product in en van Nederland zijn voor rekening van Manichel. De kosten voor het terugzenden van het product buiten Nederland zijn voor rekening van de Klant.

7.4. Voorwaarden voor het terugzenden. Het product moet in zijn originele staat zijn en in een ongedragen conditie, zonder de geur van parfum, transpiratie of rook of andere signalen dat het product gedragen is. De labels moeten nog aan het product zitten. De verpakking van het product dient onbeschadigd te zijn en in een onberispelijke staat. Teruggezonden producten met een gescheurde of kapotte verpakking, die naar onze mening niet meer verkocht kunnen worden, worden niet geaccepteerd. Manichel behoudt het recht voor om teruggezonden producten te weigeren en/of de klant het bedrag voor reparatie of het verlies in waarde op basis van de voornoemde redenen.  

7.5. Manichel is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

7.6. In overeenstemming met de Nederlandse Verkopen of Afstand regels, heeft de Klant het recht om een bestelling van nieuwe artikelen binnen zeven werkdagen met een bon of factuur te annuleren, zonder een boete of een reden op te geven. De Klant ontvangt het bedrag van de bestelling zo spoedig mogelijk terug, doch in ieder geval binnen dertig dagen na ontvangst van het retourgezonden product. 

Artikel 8. Garantie

8.1. Manichel hanteert als garantietermijn voor een product de voorgeschreven garantietermijn van de fabrikant van het product.

8.2. Klachten kunnen zonder aankoopbewijs niet in behandeling worden genomen. Onder aankoopbewijs wordt tevens verstaan een afdruk van de bevestigingse-mail als genoemd in artikel 5.1. of de schriftelijke bevestiging als genoemd in artikel 5.2..

Artikel 9. Overmacht

In geval van overmacht heeft Manichel, naar eigen inzicht, het recht een bestelling uit te stellen of te annuleren zonder juridisch tussenkomst, door de Klant te informeren per email. Manichel is niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Klant ontstane schade.

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Alle rechten voorbehouden, Berkel en Rodenrijs, 13 maart 2017